03-07-2020
Navigation
· Hjem
· FAQ

· Nyheder
· Nyhedskategorier
· Artikler
· Søg
Community
Forum
Billed Galleri
Månedens Billede
Medlemsskab i CHC
Links
Downloads
Vejrmeldinger
Subsites
Main Site
Copenhagen Hardball Club
EVE Online
Team Information
Vedtægter
Ordensregeler
Team Medlemmer
Informationer
Hvad er Softguns
Hvad er Hardball
Våbenloven
Spilleområder
Spilleområder: Sjælland
Spilleområder: Fyn
Spilleområder: Jylland
Spilleområder: Lolland
Spilleområder: Falster
Spilleområder: Bornholm
Spilleområder: Sverige
Våbenloven

Cirkulære 2000-01-26 nr 8 om våben og ammunition mv

Kapitel 01 - Tilladelser til privatpersoner, foreninger, museer mv.
Kapitel 02 - Bestemmelser om særligt farlige skydevåben, herunder pistoler.
Kapitel 03 - Paintballvåben, hardballvåben og overlevelsesspil.
Kapitel 04 - Tilladelse til erhvervsmæssig handel mv.
Kapitel 05 - Bestemmelser angående indførsel og udførsel.
Kapitel 06 - Tilladelsens form og indhold mv.
Kapitel 07 - Særlige bestemmelser om kontrolordningen for glatløbede haglgeværer mv.
Kapitel 08 - Særlige bestemmelser om skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger.
Kapitel 09 - Særlige bestemmelser om blyhaglpatroner.
Kapitel 10 - Registrering og ikrafttræden mv. Forskriftens fulde tekst.


Kapitel 01:

Tilladelser til privatpersoner, foreninger, museer mv.

§ 1.

Efter bekendtgørelse nr. 66 af 26. januar 2000 om våben og ammunition mv. kan politimesteren (politidirektøren) give tilladelse til nærmere angivne våben mv.
For tilladelse, samtykke og godkendelse, der gives af politimesteren (politidirektøren) efter våbenbekendtgørelsen, gælder nedenstående bestemmelser.

Stk. 2

Våbentilladelse, samtykke og godkendelse gives af politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted. En skytte- eller
jagtforening har hjemsted i den politikreds, hvor foreningen opbevarer våben eller i øvrigt må antages at have størst tilknytning.

Stk. 3

Våbentilladelse, samtykke og godkendelse til ansøgere, der ikke har bopæl eller hjemsted i Danmark, gives af politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvor ansøgeren
har sit faste opholdssted, eller, hvis ansøgeren ikke har fast opholdssted, af politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvor våbnet opbevares. Tilladelse mv. kan kun
gives, hvis ansøgeren har et tilstrækkeligt behov herfor, og det må anses for ubetænkeligt, bl.a. under hensyn til de sikkerhedsmæssige forhold omkring opbevaringen af våbnet.

§ 2.

Tilladelser efter våbenbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1-2, bortset fra de våben mv., der er nævnt i dette cirkulæres §§ 19-20, kan gives til:

1. Medlemmer af skytte- og jagtforeninger, som har adgang til at anvende våbnet på foreningens skydebane.

2. Skytte- og jagtforeninger til brug for foreningens medlemmer. Tilladelse må kun gives til foreninger, der disponerer over en skydebane, hvor våbnet
kan anvendes, og over sådanne lokaler, at våben og ammunition kan opbevares forsvarligt.

3. Foreninger, der arrangerer fugle- og skiveskydning. Tilladelse må kun gives til foreninger, der disponerer over en skydebane, hvor våbnet kan anvendes, og over sådanne
lokaler, at våben og ammunition kan opbevares forsvarligt. Medlemmer af sådanne foreninger kan gives tilladelse til dansk militærgevær, mrk. Remington 1867/96
og 1867/97, jf. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 5. maj 1989.

4. Personer, der har jagttegn.

5. Personer, der har brug for våbnet til erhvervsmæssige formål.

6. Museer, offentlige samlinger og lignende.

7. Personer, der har en ganske særlig interesse i at besidde jagtvåben, f.eks. med henblik på senere overdragelse til livsarvinger, der endnu er mindreårige.

Stk. 2

Til konkurrenceskydningsformål kan der kun gives tilladelse til skydevåben, der er omfattet af skydeprogrammerne for De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union og
Dansk Firmaidrætsforbund, og som overholder de af organisationerne fastsatte tekniske specifikationer for det pågældende våben. Det skal fremgå af
våbentilladelsen, at tilladelsen alene giver adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund
har godkendt for det pågældende våben.

Stk. 3

Til skytteforeninger under Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger og til medlemmer af en sådan skytteforening kan der gives våbentilladelse til forladevåben efter reglerne i
stk. 1, nr. 1 og 2. Tilladelse til replikaer af forladevåben kan dog kun gives, hvis våbnet er godkendt af Rigspolitichefen efter forhandling med det ovenfor nævnte forbund.

Stk. 4

Tilladelse til paintballvåben og hardballvåben gives i henhold til bestemmelserne i kapitel 3.

Stk. 5

Herudover kan tilladelse kun gives i særlige tilfælde, hvor ansøgeren har en rimelig interesse i våbenbesiddelse.

§ 3.

Tilladelse til kulsyre- eller gasdrevne harpuner kan gives til aktive medlemmer af sportsdykkerforeninger samt til personer, der har erhvervet nordisk sportsdykkerbevis
eller andet tilsvarende uddannelsesbevis.

§ 4.

Tilladelse til armbrøster kan gives til aktive medlemmer af foreninger, der har som formål at udøve øvelses- og konkurrenceskydning med våbnet, og som har adgang til en
bane, hvor våbnet kan anvendes.

§ 5.

Tilladelse til slangebøsser kan kun gives i særlige tilfælde, f.eks. til personer, der godtgør at have brug for våbnet til medefiskeri eller til hundetræning.

§ 6.

Tilladelse til signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben kan kun gives i særlige tilfælde, f.eks. til personer, der godtgør at have brug for våbnet til
nødsignalafgivelse, hundetræning, sportsarrangementer, salutering mv.

§ 7.

Tilladelse til lyddæmpere, der er konstrueret til montering på skydevåben, kan kun gives i særlige tilfælde.

§ 8.

Tilladelse til optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, der er konstrueret til montering på skydevåben
eller armbrøster, kan kun gives i særlige tilfælde.

§ 9.

Tilladelse til blyhaglpatroner kan kun gives til personer, der godtgør at skulle anvende blyhaglpatroner til flugtskydning i de afdelinger under
Dansk Flugtskydnings Forbund, der har dispensation fra Skov- og Naturstyrelsen til at anvende blyhaglpatroner på deres skydebaneanlæg.

§ 10. Genopladning

Tilladelse til genopladning af ammunition kan kun gives til medlemmer af skytte- og jagtforeninger eller personer, der er i besiddelse af gyldigt jagttegn.
Det er endvidere en betingelse, at ansøgeren har gennemgået et kursus i genopladning, der er godkendt af justitsministeren. Det skal fremgå af tilladelsen, at den giver
adgang til indkøb af røgsvagt krudt, fænghætter og projektiler samt til fremstilling af projektiler.

Stk. 2

Tilladelse gives på en særlig blanket, der er godkendt af justitsministeren. Ved ansøgning om genopladningstilladelse til eget eller privat brug kan der maksimalt gives
tilladelse til opbevaring af 3 kg røgsvagt krudt. Der kan endvidere maksimalt gives tilladelse til opbevaring af 5000 fænghætter.

Stk. 3

Ansøgninger om tilladelse til erhvervsmæssig genopladning samt ansøgninger om tilladelse til genopladning til eget og privat brug, der overskrider grænserne i stk. 2,
skal forelægges Beredskabsstyrelsen til udtalelse.

Stk. 4

For opbevaring mv. af eksplosivstof, herunder røgsvagt krudt, gælder bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse om eksplosivstoffer.

§ 11. Sortkrudt

Tilladelse til indkøb af sortkrudt og fænghætter samt fremstilling af projektiler kan gives til:

1. Aktivt skydende medlemmer af skytteforeninger som nævnt i § 2, stk. 3, hvis ansøgeren er fyldt 20 år og har været medlem af foreningen i mindst 2 år.
2. Medlemmer af Danske Forladerjægere, hvis ansøgeren er fyldt 20 år og har haft jagttegn i 2 år.

Stk. 2

Tilladelse til indkøb af sortkrudt mv. kan endvidere gives til salutering.

Stk. 3

For en tilladelse efter stk. 1 og 2 skal der fastsættes som vilkår:

1. At der ved hvert indkøb af sortkrudt skal ske afstempling af tilladelsen med angivelse af købsdato og kvantum.

2. At der ikke sker oplag af mere end 1 kg sortkrudt.

3. At politiet til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse har adgang til kontrol af krudtoplaget.

Stk. 4

Til medlemmer af skytteforeninger, som nævnt i § 2, stk. 3, og medlemmer af Danske Forladerjægere kan der gives særskilt tilladelse til indkøb af
fænghætter og fremstilling af projektiler, uanset om ansøgeren har tilladelse til indkøb af sortkrudt efter stk. 1.

Stk. 5

Til medlemmer af bestyrelsen for en forening, som nævnt i § 2, stk. 3, og til medlemmer af bestyrelsen i Danske Forladerjægere kan der gives tilladelse til indkøb af
sortkrudt med henblik på salg til foreningens medlemmer i forbindelse med jagt, øvelses- og konkurrenceskydning.

Stk. 6

For en tilladelse efter stk. 5 skal der fastsættes som vilkår:

1. At der ved hvert indkøb af sortkrudt skal ske afstempling af tilladelsen med angivelse af købsdato og kvantum.

2. At der ikke sker oplag af mere end 5 kg sortkrudt.

3. At salg af sortkrudt kun må ske til medlemmer af foreningen.

4. At udlevering af sortkrudt skal ske i afmålte kvanta á 1 skud.

5. At politiet til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse har adgang til kontrol af krudtoplaget.

Stk. 7

Til medlemmer af sortkrudtskytteforeninger kan der gives tilladelse til genopladning af sortkrudtpatroner, hvis ansøgeren har gennemgået et kursus i
genopladning, der er godkendt af justitsministeren, og har personlig tilladelse til indkøb af sortkrudt.

Stk. 8

For opbevaring mv. af sortkrudt, gælder bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse om eksplosivstoffer.

Blank-, slag-, stik-, stød-, el- samt sprayvåben mv.

§ 12.

Tilladelser til de våben, der er omfattet af våbenbekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 1, kan gives til:

1. Sportsforeninger eller seriøse foreninger, der opfører middelalderspil eller lignende, til brug for foreningens medlemmer.

2. Aktive medlemmer af sportsforeninger eller seriøse foreninger, der opfører middelalderspil eller lignende.

Stk. 2

Til de våben, der er omfattet af våbenbekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 2-10, kan tilladelse kun gives undtagelsesvist, og hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder.

§ 13. Våbensamlere mv

Til personer, der godtgør at være våbensamlere, kan der gives tilladelse til at erhverve og besidde følgende våben:

1. Skydevåben med model- eller fremstillingsår senest 1890 samt dansk pistol model 1910 og model 1910/21, marinerevolver model 1891, Schouboe-pistol model 1903
og dansk militærgevær model 1867/93, 1867/96 og 1867/97.

2. Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm.

3. Signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben af særlig historisk eller teknisk interesse.

4. Andre skydevåben af særlig historisk eller teknisk interesse.

5. Armbrøster af særlig historisk eller teknisk interesse.

6. Blankvåben.

7. Aftagelige magasiner.

Stk. 2

§ 19, stk. 1, stk. 2 og stk. 6 finder tilsvarende anvendelse på særligt farlige skydevåben, der er omfattet af stk. 1, nr. 4.

Stk. 3

Til våben, der er nævnt i stk. 1, nr. 6, kan der endvidere gives tilladelse til dekorativt formål.

Stk. 4

Til de våben, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 2, 3, 6 og 7, kan der til våbensamlere gives tilladelse uden angivelse af det enkelte våben og antallet af våben.

Stk. 5

For alle tilladelser efter stk. 1 skal der fastsættes som vilkår, at politiet til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse har adgang til kontrol af samlingen.

Stk. 6

For en tilladelse til skydevåben efter stk. 1, nr. 1-4, skal der fastsættes som vilkår, at tilladelsen ikke omfatter ammunition eller dele heraf.

Stk. 7

For en tilladelse til skydevåben efter stk. 4 skal der endvidere fastsættes som vilkår:

1. At samleren fører en liste indeholdende oplysninger om type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer for hvert enkelt skydevåben.

2. At listen til enhver tid er ført ajour.

3. At listen en gang årligt, ved til- eller afgang af våben til samlingen samt i øvrigt på begæring skal indsendes til politiet.

§ 14.

Der kan gives tilladelse til etablering af patronsamlinger mv., hvis samlingen omfatter afladte patroner mv. af historisk eller teknisk interesse. Tilladelse til etablering af samlinger
af ladte patroner kan kun gives i særlige tilfælde, og kun når samlingen omfatter patroner mv. af særlig historisk eller teknisk interesse, eller til undervisningsbrug. Tilladelse til etablering
af samlinger af ladte patroner mv. kan kun gives efter høring af Rigspolitichefen.

Stk. 2

En ansøgning om tilladelse til etablering af samling af afladte patroner skal som udgangspunkt imødekommes.

Stk. 3

For en tilladelse efter stk. 2 skal der fastsættes som vilkår:

1. At afladning af patronerne af sikkerhedsmæssige hensyn skal udføres af en person, der kan dokumentere at have gennemført et kursus i genladning af ammunition, og personen skal i
forbindelse med afladningen opfylde sikkerhedskravene om opbevaring af eksplosivstoffer i Justitsministeriets bekendtgørelse om eksplosivstoffer.

2. At ansøgeren fremlægger dokumentation for, at afladning er sket på den foreskrevne måde.

Stk. 4

Ansøgeren skal selv afholde eventuelle udgifter ved den i stk. 3, nr. 1, foreskrevne afladning. En ansøgning om tilladelse til samling af afladte patroner skal indeholde oplysninger
om navn og adresse på den person, der skal foretage afladningen.
Ved afladningen skal der iagttages følgende fremgangsmåde:

1. Ved afladning af patroner med centraltænding skal projektilet udtages ved brug af specialværktøj (f.eks. speciel hammer), hvorefter krudtladningen udtages og destrueres.
Fænghætten afskydes herefter med et anvendeligt skydevåben. Forefindes et sådant ikke, skal fænghætten afskydes i en særlig holder, hvorefter projektilet atter kan indsættes.

2.Ved afladning af patroner med randtænding skal projektilet udtages ved brug af specialværktøj (f.eks. speciel hammer), hvorefter krudtladningen udtages og destrueres. Fængladningen
afskydes herefter med et anvendeligt skydevåben. Forefindes et sådant ikke, skal fængladningen affyres i en særlig holder. Derefter kan projektilet atter indsættes.

3.Ved afladning af haglpatroner skal toplukningen åbnes, eller hylstret skal gennemskæres vinkelret på hylstrets længderetning, hvorefter haglladning og krudtladning udtages.
Fænghætten skal afskydes. Krudtladningen destrueres. Haglladningen med haglbæger eller filtpropper kan eventuelt genanbringes.

§ 15. Våben fra besættelsestiden

Modtager politiet en ansøgning om tilladelse til at besidde et våben, der må formodes at hidrøre fra besættelsestiden, skal ansøgeren opfordres til at dokumentere sin adkomst til våbnet.
Må det formodes, at våbnet er undergivet statens ejendomsret, skal sagen forelægges for Justitsministeriet.

§ 16. Personer under 18 år

Til personer under 18 år kan der gives tilladelse til skydevåben, hvis ansøgeren:

1. Er medlem af en skytte- eller jagtforening og er fyldt 16 år eller

2. Har erhvervet jagttegn.

Stk. 2

Våbentilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan kun gives til våben, der anvendes i skytte- eller jagtforeningen.

Stk. 3

Tilladelse efter stk. 1 må kun gives, hvis forældremyndighedens indehavere skriftligt giver samtykke dertil og påtager sig at sørge for våbnets opbevaring. Forinden tilladelse gives,
skal politiet sikre sig, at forældremyndighedens indehavere har erklæret sig bekendt med de rettigheder og pligter, der er knyttet til en våbentilladelse.

Stk. 4

Tilladelse efter politivedtægten til teltholdere til afholdelse af skydning ved skydeborde kan indeholde en bestemmelse om, at teltholderen kan overlade luft- og fjederbøsser
til personer under 18 år, der er under stadigt opsyn.

§ 17. Overdragelse eller overladelse til andre

Dispensation fra bestemmelsen i våbenbekendtgørelsen § 16, stk. 1, kan navnlig gives med henblik på overladelse af våben mv. til:

1. Personer, der skal anvende våben til teater- og filmbrug eller lignende.

2. Ansatte hos forsikringsselskaber, der som led i deres arbejde skal transportere våben mv.

Stk. 2

Politimesteren (politidirektøren) kan kun give dispensation, hvis den, til hvem våbnet skal overlades, er fyldt 18 år og opfylder betingelserne i våbenbekendtgørelsens § 36.

Stk. 3
Vedrører ansøgningen overladelse til personer som nævnt i stk. 1, nr. 1, skal ansøgningen indeholde oplysninger om, hvornår våbnet skal anvendes, og af hvem våbnet skal anvendes.
Det bør fastsættes som vilkår for dispensationen, at våbentilladelsens indehaver altid skal være tilstede ved anvendelse af våbnet.

§ 18.

Dispensation fra bestemmelsen i våbenbekendtgørelsen § 16, stk. 1, kan endvidere gives til en erhvervsdrivende, der har tilladelse efter § 30, med henblik på overladelse af et
skydevåben og ammunition hertil til en person, der ikke har tilladelse til det pågældende våben, i forbindelse med prøveskydning heraf.

Stk. 2

Politimesteren (politidirektøren) kan kun give dispensation, hvis den, til hvem våbnet skal overlades, er fyldt 18 år og opfylder betingelserne i våbenbekendtgørelsens § 36.

Stk. 3

Det bør fastsættes som vilkår for dispensationen, at skydning kun må finde sted på en bane eller skydeplads, der må anvendes til skydning med det pågældende våben, og at skydning skal overværes af den erhvervsdrivende.

Stk. 4

Dispensation efter stk. 1 kan ikke gives med henblik på prøveskydning af særligt farlige skydevåben, jf. § 19.


Kapitel 2:

Bestemmelser om særligt farlige skydevåben, herunder pistoler:

§ 19.

Våbentilladelse kan kun under ganske særlige omstændigheder gives til:

1. Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm.

2. Pistoler, herunder enkeltskudspistoler, selvladepistoler og revolvere.

3. Halvautomatiske rifler og andre lignende særligt farlige skydevåben.

Stk. 2

Tilladelse efter stk. 1 kan kun gives, hvis ansøgeren er fyldt 20 år og er kendt som en absolut pålidelig person.

Stk. 3

Tilladelse efter stk. 1, nr. 3, kan kun gives til jagt. Det skal fremgå af en tilladelse til halvautomatisk riffel, der er konstrueret til at indeholde mere end to patroner, at riflen
kun må anvendes til jagt i Danmark, hvis den er forsynet med en permanent anordning, der sikrer, at den højst kan indeholde to patroner.

Stk. 4

Det skal fremgå af en tilladelse efter stk. 1, nr. 1, 2 og 4, at våbnet alene må anvendes til de aktiviteter, som De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt for det pågældende våben.

Stk. 5

§ 20, stk. 3, nr. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på våben, der er omfattet af stk. 1, nr. 2.

Stk. 6

Tilladelse til pistoler med større kaliber end 7,65 mm (32/100 engelsk tomme) kan kun gives efter forudgående forelæggelse for Justitsministeriet. Dette gælder dog ikke forladepistoler som nævnt i § 20, stk. 5.

§ 20.

Til aktivt skydende medlemmer af skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund kan der gives våbentilladelse til pistoler, hvis 1. Ansøgeren er fyldt 20 år.

2. Ansøgeren er kendt som en absolut pålidelig person, og

3. Ansøgeren i mindst 2 år har været aktivt skydende medlem af en skytteforening som nævnt ovenfor eller en skytteforening under forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger.

Stk. 2

Formanden for ansøgerens skytteforening skal skriftligt bekræfte, at stk. 1, nr. 3, er opfyldt.

Stk. 3

En tilladelse efter stk. 1 kan kun angå våben:

1. Der er omfattet af skydeprogrammerne for den organisation, ansøgeren tilhører.
2. Som har en totallængde på mindst 210 mm målt uden eventuelt ortopædisk skæfte eller afskruelige dele, og
3. Som er godkendt af Rigspolitichefen efter forhandling med de organisationer, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 4

Tilladelse til pistoler med større kaliber end 7,65 mm (32/100 engelsk tomme) kan kun gives efter forudgående forelæggelse for Justitsministeriet. Dette gælder dog ikke forladepistoler som nævnt i stk. 7.

Stk. 5

Tilladelse til pistoler med kaliber 7,65 mm (32/100 engelsk tomme) eller større kan kun gives efter forudgående forelæggelse for Justitsministeriet, hvis ansøgeren i forvejen har tilladelse
til to eller flere pistoler med kaliber 7,65 mm (32/100 engelsk tomme) eller større. Dette gælder dog ikke forladepistoler som nævnt i stk. 7. Ansøgeren skal afkræves en begrundelse for, at
ansøgeren har behov for endnu en tilladelse til pistol.

Stk. 6

Tilladelse til pistoler med kaliber under 7,65 mm (32/100 engelsk tomme) kan kun gives efter forudgående forelæggelse for Justitsministeriet, hvis ansøgeren i forvejen har tilladelse til to
eller flere pistoler med kaliber under 7,65 mm (32/100 engelsk tomme). Dette gælder dog ikke forladepistoler som nævnt i stk. 7. Ansøgeren skal afkræves en begrundelse for, at ansøgeren
har behov for endnu en tilladelse til pistol.

Stk. 7

Medlemmer af en skytteforening under forbundet af Danske Sortkrudtskytteforeninger kan få våbentilladelse til forladepistoler.

Stk. 1, stk. 2 og stk. 3, nr. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 8

Medlemmer af de skytteforeninger, som er nævnt i stk. 1, kan fra de er fyldt 18 år gives transporttilladelse til foreningens pistoler til brug i forbindelse med konkurrenceskydning,
stævner mv. Medlemmerne skal opfylde vandelskravene i våbenbekendtgørelsens § 36.

Stk. 9

Det skal fremgå af tilladelsen, at våbnet alene må anvendes til de aktiviteter, som De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt for det pågældende våben.


Kapitel 3:

§ 21. Paintballvåben, hardballvåben og overlevelsesspil

Paintballvåben og hardballvåben, der anvender kulsyre som drivmiddel, er omfattet af forbudet i våben- og eksplosivstoflovens § 1, stk. 1. Ammunition til paintballvåben bestående af en skal
af gelatine mv., der indeholder farvestof, er ikke omfattet af våben- og eksplosivstofloven. Tilsvarende gælder for ammunition til hardballvåben bestående af hård plastik. Kulsyrebeholdere
og kulsyrepatroner er ikke omfattet af våben- og eksplosivstofloven.

Stk. 2

Tilladelser til paintballvåben og hardballvåben, der anvender kulsyre som drivmiddel, gives uden begrænsning i antal.

Stk. 3

Paintballvåben og hardballvåben, der anvender luft som drivmiddel, er ikke omfattet af forbudet i våben- og eksplosivstoflovens § 1, stk. 1, jf. våben- og eksplosivstoflovens § 1, stk. 2, litra a.

§ 22.

Til paintballskytteforeninger og hardballskytteforeninger kan der ved dennes formand gives våbentilladelse til paintballvåben og hardballvåben, der anvender kulsyre som drivmiddel.
Tilladelse må kun gives til foreninger, der har adgang til en godkendt skydebane eller skydeterræn. Skytteforeningen skal endvidere have adgang til lokaler, hvor våbnene kan
opbevares forsvarligt, jf. våbenbekendtgørelsens § 20.

Stk. 2

Medlemmer af paintballskytteforeninger og hardballskytteforeninger kan gives tilladelse til paintballvåben og hardballvåben. Medlemmer af paintballskytteforeninger og
hardballskytteforeninger, der er under 18 år, kan gives våbentilladelse i overensstemmelse med bestemmelserne i § 16.

§ 23.

Til personer eller selskaber mv., der på kommerciel basis driver overlevelsesspil, kan der gives våbentilladelse til paintballvåben og hardballvåben, der anvender kulsyre som drivmiddel, til brug
for deltagere i spillet. Ansøgeren skal have adgang til en godkendt skydebane eller skydeterræn. Ansøgeren skal endvidere have adgang til lokaler, hvor våbnene kan opbevares forsvarligt.

§ 24.

Indretning og anlæggelse af skydebaner og skydeterræner til paintballvåben og hardballvåben, herunder luftdrevne paintballvåben og hardballvåben, skal godkendes af politiet inden
ibrugtagning, jf. våben- og eksplosivstoflovens § 7 samt skydebanebekendtgørelsen.

Stk. 2

I forbindelse med godkendelsen af skydebaner og skydeterræner til paintballvåben skal der stilles følgende vilkår:

1. Deltagerne skal være mindst 16 år. Arrangørerne skal endvidere sikre sig, at personer under 18 år har skriftligt samtykke til deltagelse i spillet fra forældremyndighedens indehavere.

2. Paintballvåben skal anvendes under iagttagelse af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, herunder brug af ansigtsbeskyttelse, at deltagerne i spillet ikke kommer til skade.
Ansigtsbeskyttelse mv. skal være fremstillet til brug for spillet.

Stk. 3

I forbindelse med godkendelsen af skydebaner og skydeterræner til hardballvåben skal der stilles følgende vilkår:

1. Deltagerne skal være mindst 16 år. Arrangørerne skal endvidere sikre sig, at personer under 18 år har skriftligt samtykke til deltagelse i spillet fra forældremyndighedens indehavere.

2. Hardballvåben skal anvendes under iagttagelse af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, at deltagerne i spillet ikke kommer til skade. Deltagere i spillet, herunder ledere og andre personer,
der opholder sig på skydebanen eller i skydeterrænet, skal bære maske, der dækker ansigtet fra pande til hage samt ører. Ansigtsbeskyttelse mv. skal være fremstillet til brug for spillet. Dele af
hoved og hals, der ikke er dækket af maske, skal være dækket af hoved- og halsbeklædning.

3. Ved anvendelse af hardballvåben må skudafstanden ikke være under 6 meter.

4. Som ammunition til hardballvåben må der kun anvendes plastikkugler med en kaliber på 6 mm.

Stk. 4

Politiet kan fastsætte yderligere vilkår i forbindelse med godkendelsen.


Kapitel 4:

§ 25. Tilladelse til erhvervsmæssig handel mv

Tilladelse efter våbenbekendtgørelsens § 30 kan gives til våbenhandlere, våbengrossister og auktionsledere.

Stk. 2

Tilladelse efter våbenbekendtgørelsens § 31 kan gives til bøssemagere, våbenmekanikere og personer, der i øvrigt har brug for våben i deres erhvervsmæssige virksomhed.

§ 26.

For godkendelse af lokaler efter våbenbekendtgørelsens § 22 skal det fastsættes som vilkår:

1. At der i forretningens åbningstid i forretningslokalet kun må udstilles det antal våben, der er nødvendigt i relation til forretningens udvalg.

2. At udstillede skydevåben skal være forsvarligt fastlåst til mur eller lignende, og

3. At bundstykker til udstillede rifler skal opbevares for sig i sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 0 eller et sikringsniveau, der svarer hertil, og kun må
fremtages i forbindelse med demonstration eller salg af det pågældende skydevåben.

Stk. 2

Det bør endvidere fastsættes som vilkår, at ammunition skal opbevares for sig i sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 0 eller et sikringsniveau, der svarer hertil, og kun må fremtages i forbindelse med salg.


Kapitel 5:

§ 27. Bestemmelser angående indførsel og udførsel

Indførselstilladelse gives med en gyldighedstid på ikke over 3 måneder. For tilladelse til erhvervsdrivende kan gyldighedstiden dog være 6 måneder. Tilladelsen skal indeholde en
angivelse af det, der skal indføres. For så vidt angår tilladelser til indførsel fra lande, der ikke er medlem af EU, skal det fremgå af tilladelsen, at den skal forevises for told- og skatteregionen
til afstempling ved indførselen.

Stk. 2

Har ansøgeren ikke en våbentilladelse, kan indførselstilladelse kun gives, hvis ansøgeren har anmodet om våbentilladelse og opfylder betingelserne herfor. Indførselstilladelse kan dog
gives på betingelse af, at våbnet deponeres hos politiet med henblik på senere udførsel eller afhændelse.

§ 28.

Udførselstilladelse efter våbenbekendtgørelsens § 27, stk. 1, kan kun gives, hvis ansøgeren foreviser modtagerens indførselstilladelse eller en erklæring fra modtagerlandets
kompetente myndighed om, at man ikke har indvendinger imod, at danske myndigheder giver udførselstilladelse.

Stk. 2

Udførselstilladelse efter stk. 1 gives med en gyldighedstid på ikke over 6 måneder. Tilladelsen skal indeholde en angivelse af det, der skal udføres, og af modtageren. For så vidt angår
tilladelser til udførsel til lande, der ikke er medlem af EU, skal det endvidere fremgå, at tilladelsen skal forevises for told- og skatteregionen til afstempling ved udførselen. Tilladelsen skal
senest ved gyldighedstidens udløb tilbagesendes til udstederen.

Stk. 3

Ved ansøgning om udførsel af mere end 100 rifler eller 10.000 stk. riffelammunition til lande, der er nævnt i våbenbekendtgørelsens § 27, stk. 2, skal ansøgeren aflevere et internationalt
importcertifikat samt en behørigt udfyldt "stor erklæring" i overensstemmelse med Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 7. februar 1990. Ansøgeren skal endvidere indsende
et modtagelsesbevis (delivery verification), når varerne er modtaget i det pågældende land. I tilfælde, hvor der skal afleveres et internationalt importcertifikat, skal der ikke tillige
forevises en indførselstilladelse eller en erklæring i henhold til stk. 1.

Stk. 4

Politimesteren (politidirektøren) sender straks en genpart af tilladelsen til Rigspolitichefen, Interpol, med henblik på underretning af modtagerlandets myndigheder. Der henvises herved
til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 24. oktober 1989 med bilag vedrørende den europæiske konvention af 28. juni 1978 om kontrol med enkeltpersoners erhvervelse og
besiddelse af skydevåben.


Kapitel 6:

Tilladelsens form og indhold mv:

§ 29.

Våbentilladelser skal udfærdiges skriftligt.

Stk. 2

Det skal af tilladelsen fremgå, at den til enhver tid kan tilbagekaldes, og at den skal tilbagesendes til politimesteren (politidirektøren), hvis den ikke længere benyttes.

Stk. 3

Tilladelser registreres af politiet. Genpart af tilladelsen opbevares af politimesteren (politidirektøren). Opbevaring af genparten finder sted ved edb-registrering.

§ 30.

Tilladelse til indkøb af våben gives med en gyldighedstid på ikke over 3 måneder. Det skal af tilladelsen fremgå, at vedkommende forhandler skal tilbagesende tilladelsen til politimesteren
(politidirektøren), efter at den er forsynet med påtegning om de stedfundne leveringer. For skydevåben skal påtegningen angive de leverede våbens fabrikat, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer.

Stk. 2

For tilladelse til indkøb af ammunition kan der fastsættes en længere gyldighedstid. Tilladelsen skal begrænses til indkøb af ammunition til eget brug.

§ 31.

En våbentilladelse kan i hvert enkelt tilfælde begrænses nærmere under hensyn til formålet med tilladelsen eller andre forhold, der taler for en begrænsning. Det skal fremgå af tilladelsen, i
hvilket omfang den tillige giver adgang til at erhverve og besidde ammunition til våbnet.

Stk. 2

Det skal af tilladelsen fremgå, at våbnet skal opbevares i overensstemmelse med reglerne herom i våbenbekendtgørelsen, og at bortkomst af våbnet eller ammunition dertil straks skal anmeldes til politiet.

§ 32.

Er en våbentilladelse beskadiget eller bortkommet kan der efter våben- og eksplosivstoflovens § 6 b, stk. 6, udstedes en tilladelse med samme gyldighed som den oprindelige mod betaling af 200 kr.

Stk. 2

Inden udstedelse af en erstatningstilladelse efter stk. 1 skal ansøgeren redegøre for, hvorledes tilladelsen er bortkommet. Er tilladelsen bortkommet i forbindelse med tyveri, er det tilstrækkeligt,
at ansøgeren foreviser kopi af anmeldelse til politiet. Ansøgeren skal endvidere redegøre for, om der eventuelt er sket misbrug af tilladelsen.


Kapitel 7:

Særlige bestemmelser om kontrolordningen for glatløbede haglgeværer mv:

§ 33.
Våbentilladelse til glatløbede haglgeværer mv. til jagtbrug gives efter reglerne i kapitel 1 og 6.

§ 34.

Samtykke til udstedelsen af jagttegn efter våbenbekendtgørelsens § 3 gives maskinelt af Rigspolitichefen. Samtykke gives dog af politimesteren (politidirektøren), hvis ansøgeren
er registreret for kriminelle forhold begået efter den 1. januar 1986, der gør det tvivlsomt, om samtykke kan gives.

§ 35.

Ved vurderingen af om en person, der ansøger om samtykke til udstedelse af jagttegn eller til våbenpåtegning på et medlemsbevis, opfylder kravet i våbenbekendtgørelsens § 36, ses
der bort fra kriminelle forhold, der er begået før den 1. januar 1986.

Stk. 2

Politiet vejleder efter anmodning personer, der påtænker at ansøge om jagttegn eller om våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer, om deres udsigt til at få politiets samtykke hertil.

§ 36.

§ 16 finder tilsvarende anvendelse ved meddelelse af samtykke til personer under 18 år til udstedelse af jagttegn og til våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer.

§ 37.

Samtykke til våbenpåtegning på et medlemsbevis kan gives på en særlig blanket.


Kapitel 8:

Særlige bestemmelser om skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund:

§ 38.

§ 16 og § 35, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for samtykke til våbenpåtegning efter våbenbekendtgørelsens § 7.

§ 39.

Samtykke vedrørende pistoler kan kun gives, hvis betingelserne i § 20 er opfyldt.

§ 40.

Våbenpåtegning gives på en særlig blanket, der er godkendt af Rigspolitichefen.

§ 41.

Hvert medlem af skytteforeningerne under De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund med våbenpåtegning eller våbentilladelse har adgang til at erhverve
og besidde 1000 stk. langdistance- samt 5000 stk. kortdistancepatroner. Politiet kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at et medlem med våbenpåtegning eller våbentilladelse besidder større mængder ammunition.


Kapitel 9:

Særlige bestemmelser om blyhaglpatroner:

§ 42.

Personer, der ikke har tilladelse til besiddelse og anvendelse af blyhaglpatroner, kan indtil den 30. september 2000 aflevere blyhaglpatroner til politiet, uden at der i den anledning rejses tiltale for overtrædelse af våbenloven.


Kapitel 10:

Registrering og ikrafttræden mv:

§ 43.

Meddelelse, nægtelse og tilbagekaldelse af samtykke til våbenpåtegning efter våbenbekendtgørelsens § 5, stk. 1, og § 7, stk. 1, og våbentilladelse registreres af
politimesteren (politidirektøren) i Politiets Våben- og Jagttegnsregister.

§ 44.

Cirkulæret træder i kraft den 10. februar 2000. Samtidig ophæves cirkulæreskrivelse af 28. marts 1996 om blyhaglpatroner, cirkulæreskrivelse af 15. september 1997 om behandling af ansøgninger
om etablering af patronsamlinger, cirkulæreskrivelse af 23. december 1999 om ændring af våbenloven og udstedelse af nye administrative forskrifter på våbenområdet og cirkulære nr. 138 af 29. august 1995 om våben og ammunition mv.

§ 45.

Tilladelser og samtykker mv., der er meddelt før den 10. februar 2000, bevarer deres gyldighed.


Justitsministeriet, den 26. januar 2000.


Læs også eventuelle emner under Artikler.

Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Klokken
Besøgende
· Gæster online: 1

· Brugere online: 0

· Antal brugere: 66
· Nyeste bruger: Skank123
Debatemner
Nyeste emne
· Værket d.25/3
· Netværksproblemer!
· Ny bil !
· Om brug af vores forum!
Mest aktive emner
Ingen emner oprettet
Kontakt Os
Kontakt Os

Foreslå Link
Foreslå Nyhed
Foreslå Artikel
Foreslå Billed
CVR Nummer
Copenhagen Hardball Club
2100 København Ø
CVR: 33627025
kontakt@chc-hardball.dk
Army by Viktor 36 / Modified by Fox1,493,738 Unikke besøg