04-07-2020
Navigation
· Hjem
· FAQ

· Nyheder
· Nyhedskategorier
· Artikler
· Søg
Community
Forum
Billed Galleri
Månedens Billede
Medlemsskab i CHC
Links
Downloads
Vejrmeldinger
Subsites
Main Site
Copenhagen Hardball Club
EVE Online
Team Information
Vedtægter
Ordensregeler
Team Medlemmer
Informationer
Hvad er Softguns
Hvad er Hardball
Våbenloven
Spilleområder
Spilleområder: Sjælland
Spilleområder: Fyn
Spilleområder: Jylland
Spilleområder: Lolland
Spilleområder: Falster
Spilleområder: Bornholm
Spilleområder: Sverige
Vedtægter

Vedtægter for Copenhagen Hardball Club.§ 1. Navn og hjemsted.

A: Klubbens navn er Copenhagen Hardball Club, forkortet CHC.
B: Klubbens hjemsted er Københavns kommune.
C: Klubben er stiftet i år 1992.


§ 2. Formål.

A: Klubbens formål er at samle og skabe kontakt mellem interesserede i hardball.
B: Klubben henvender sig primært til personer over 16 år.
C: At deltag i Milisim, stævner og scenariespil.


§ 3. Opgaver.

A: Klubbens opgaver er:
At samle og skabe kontakt mellem interesserede i hardball.
At give en ”action” præget motionsaktivitet.
At give medlemmerne et socialt netværk.
At give medlemmerne kendskab til disciplin.
At give ”klubløse” unge et alternativ til de eksisterende klubber.
At forhindre klubbens medlemmer i at begå småkriminalitet.
At give medlemmerne et åbent forum, hvor de bliver respekteret.
At tilbyde konkurrencer, så medlemmerne kan få selvtillid gennem deres kunnen.

B: Hvordan gør klubben dette:
At arrangere klubaftner for medlemmer.
At arrangere weekendarrangementer.
At arrangere udflugtsture.
At deltage i konkurrencer sammen med andre klubber.


§ 4. Medlemskab.

A: Som medlem kan optages enhver, når andragende herom rettes til klubbens bestyrelse, og denne godkender optagelsen.
B: Ingen der er udelukket pga. kontingentrestancer kan optages før restgælden er betalt.
C: Optagelsen af nye medlemmer under 18 år, kan kun ske med tilladelse fra den pågældendes forældre eller værge.
D: Foreningen består primært af medlemmer mellem 18/60 år.
E: Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingen.
F: Ved indmeldelse betales der et optagelses gebyr på 100 kr. ud over kontingent.
G: Foreningen CHC optager Grupper/Teams under CHC som betaler samme kontingent som foreningens medlemmer dvs 240 kr. Årlig.


§ 5. Kontingent.

A: Klubben optager såvel aktive som støtte medlemmer, både drenge og piger. Ved aktive medlemmer forstås medlemmer som betaler fuldt helårligt kontingent og herved bla. får ret til at udøve hardball i klubben,
have stemmeret, nyde godt af støtte fra klubben ved stævner, blive inviteret med til fælles aktiviteter såsom biotur, gokart ture osv.
B: Ved støtte medlemmer forstår man dette, at det ikke er et krav at spille hardball i klubben, man har ikke stemmeret, og man ikke kan nyde godt at støtte fra klubben såsom tilskud ved stævner osv.
Man bliver ikke inviteret med til fælles biotur, gokart ture osv men ved at betale halvt kontingent ønsker at støtte klubben og dens arbejde.
C: Kontingentet forfalder til betaling således. Ved aktives kontingent skal der være betalt senest d. 5. i forfaldsmåneden, i januar.
D: Støttemedlemmers kontingent forfalder ligeledes til betaling d. 5. i forfaldsmåneden i januar.
E: Medlemmerne er forpligtede til selv, uden opfordring, at indbetale de her omtalte ydelser rettidigt til klubbens kasserer. Når et medlem er i restance, har bestyrelsen ret, men ikke pligt til at rette skriftlig henvendelse,
dog inden 8 dage, til det pågældende medlem med en påmindelse om den manglende betaling. Er betalingen ikke sket inden 8 dage efter modtagelsen af påmindelsen sendes et rykkergebyr på 50 kr. som betales sammen
med kontingenten inden 8 dage. Bliver denne ikke betalt sendes et rykkergebyr på 100 kr. som betales inden 8 dage sammen med kontingenten. Bliver denne ikke betalt har bestyrelsen ret til at slette pågældende medlem,
samt informere denne herom.
F: Kontingentets størrelse fastsættes på klubben generalforsamlinger og kan kun ændres på disse.
G: Den årlige kontingent er for aktive medlemmer 240 kr,-.
H: Den årlige kontingent er for passive medlemmer 120 kr,-.


§ 6. Udmeldelse.

A: Udmeldelse af klubben skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og udleveret udstyr tilbageleveres til klubben, samt evt restgæld betales. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.


§ 7. Eksklusion.

A: Ethvert medlem der, efter bestyrelsens skøn, gentagne gange overtræder klubbens regelsæt eller opfører sig uansvarligt uden for klubben, hvorpå det skader klubbens omdømme, kan i kortere eller længere tid, af bestyrelsen, idømmes karantæne.
B: Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Ekskludering kræver dog at mindst 3/4 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, dog mindst 4 personer, har stemt for eksklusionen. Medlemmet skal dog inden bestyrelsen
træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremfører sit forsvar, og medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende generalforsamling, evt. ekstraordinær generalforsamling.
C: I alle tilfælde hvor eksklusion skal behandles på generalforsamling har vedkommende krav på at få besked min. 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har ret til at deltage og forsvare sig selv på denne.
Spørgsmål om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægter jf. § 12.


§ 8. Bestyrelsen.

A: Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse. Klubben tegnes af formand, næstformand og kasserer.
B: Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal og min. 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år og genvalg er muligt. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer der er fyldt 18 år, som på valgtidspunktet har været
aktivt medlem i min. 6 måneder og som har betalt rettidigt kontingent i det forløbende ½ år.
C: Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde med formand, næstformand og kasserer.
D: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kun beslutningsdygtig, når et flertal - heriblandt formanden el. næstformanden - er til stede.
E: Nedenstående poster bør besættes. Posterne formand, næstformand og kasserer kan ikke bestrides af samme person.

På valg samme år (lige år):

Formand
Bestyrelsesmedlem

På valg efterfølgende år (ulige år):

Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem

På valg hvert år:

1 revisor
2 Suppleant


§ 9. Særlige bestemmelser.

A: Medlemmerne er underkastet klubbens love samt de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer.
B: Medlemmerne er forpligtet til at yde klubbens ledelse bistand og give alle relevante oplysninger, der måtte forlanges af den enkelte.
C: Ethvert medlem skal til enhver tid holde sin bestyrelse underrettet om sin postadresse samt Emailadresse.
D: Bestyrelsen skal til enhver tid overholde at tavshedspligtige oplysninger ikke kommer ud til personer, der ingen ret har til disse oplysninger.


§ 10. Regnskab.

A: Regnskabsåret følger kalenderåret.
B: Regnskabet skal revideres af klubbens revisor.
C: Kassereren skal på forlangende udlevere klubbens regnskabsmateriale (bøger, bilag m.v.) samt forevise den kontante kassebeholdning til klubbens formand, næstformand og revisor.
D: Kassereren bør ikke have større kontantbeholdning liggende. Det til enhver tid overskydende beløb indsættes på klubbens konti, fra hvilke der kun kan hæves efter retningslinier fastsat af bestyrelsen.
E: Til revision af klubbens regnskab vælges på generalforsamlingen en revisor. Dette valg gælder for 1 år. Revisoren bør være udenforstående uden væsentlig tilknytning til klubben.
Der afgøres også på generalforsamlingen om revisoren skal være kritisk. Revisoren bør være indforstået med at der bør indgå uanmeldt kontrol af regnskaberne.


§ 11. Generalforsamling.

A: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
B: Klubbens generalforsamling afholdes 1 gang årligt i November måned.
C: Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
01. Valg af dirigent.
02. Valg af referent.
03. Bestyrelsens beretning.
04. Regnskab.
05. Indkomne forslag.
06. Fastsættelse af kontingent.
07. Godkendelse af budget.
08. Valg af bestyrelse.
09. Valg af 2 suppleanter.
10. Valg af revisor.
11. Evt.
D: Afstemningen sker ved håndsoprækning, dog kan der på begæring fra en person af de stemmeberettigede foregå skriftlig afstemning.
E: Kun medlemmer over 16 år, og som ikke har en kontingentrestance, kan afgive stemme og kun ved tilstedeværelse, dvs. der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
F: Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal.
G: Ved stemmelighed stemmes der om.
H: Kun valgbare medlemmer kan vælges til bestyrelsen. (se § 8, pkt. B)
I: Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.


§ 12. Indkaldelse.

A: Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden/næstformanden i hænde senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Dagsorden udsendes senest 8 dage før afholdelse.
B: Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet er den beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.


§ 13. Vedtægtsændringer.

A: Ændringerne i vedtægterne kan kun ske på en lovlig varslet generalforsamling og kun hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Dersom der ikke er 2/3 stemmer for forslaget kan der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan vedtages med 2/3 stemmer for, uden hensyn til de stemmeberettigedes antal.


§ 14. Ekstraordinær generalforsamling.

A: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsler som angivet for den ordinære generalforsamling.
B: Den ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når 25% af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret, skriftlig begæring herom.
C: Ekstraordinær generalforsamling skal varsles senest 2 uger efter evt. begæring herom er fremsat og afholdes senest 6 uger efter begæring.


§ 15. Gældsætning.

A: Bestyrelsen skal altid påse, at regler for forpligtigelse overfor tredjemand overholdes.
B: Bestyrelsen kan efter behov oprette diverse bankkonti / postgirokonti.
C: Optagelse af lån og kassekreditter kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning.
D: Større indkøb over 10.000,- samt evt. afbetalingskontrakter skal altid bemyndiges af generalforsamlingen eller den ekstraordinære.


§ 16. Hæftelse.

A: Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse.


§ 17. Opløsning.

A: Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en lovlig indkaldt generalforsamling.
B: Til forslagets vedtagelse kræves mindst 5/6 af de fremmødte stemmer for. Opnås et sådant flertal ikke, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan tages med ovennævnte flertal uden hensyn til de stemmeberettigedes antal.
C: I tilfælde af klubbens ophør bindes økonomiske aktiver i 1 år, hvorefter de tilfalder en lignende klub eller ungdomsorganisation i Høje Taastrup kommune som generalforsamlingen beslutter.


§ 18. Datering.

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 4.1.2000. og senest ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling den 04.01.2000.
Ændret på generalforsamlingen d. 10.02.2006.
Ændret på generalforsamlingen d. 22.11.2009.
Ændret på generalforsamlingen d. 16.02.2012.


Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Klokken
Besøgende
· Gæster online: 2

· Brugere online: 0

· Antal brugere: 66
· Nyeste bruger: Skank123
Debatemner
Nyeste emne
· Værket d.25/3
· Netværksproblemer!
· Ny bil !
· Om brug af vores forum!
Mest aktive emner
Ingen emner oprettet
Kontakt Os
Kontakt Os

Foreslå Link
Foreslå Nyhed
Foreslå Artikel
Foreslå Billed
CVR Nummer
Copenhagen Hardball Club
2100 København Ø
CVR: 33627025
kontakt@chc-hardball.dk
Army by Viktor 36 / Modified by Fox1,493,752 Unikke besøg